Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Over

Beckflash Fotografie is een dienstverlenend bedrijf in de fotografie van Andrea Beckers en is gevestigd aan de Oranje Nassaustraat 36, 6411 LH in Heerlen.
Het adres van de website is https://beckflash.nl
Het Kamer van Koophandel nummer is 14117013.

Je kunt Beckflash Fotografie op de volgende manieren bereiken:

 • E-mail: info@beckflash.nl
 • Telefonisch: +31 (0) 6 12 53 69 35
 • Facebook: https://www.facebook.com/BeckflashPhotography
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/andrea-beckers-b7a07120/
 • Instagram: https://www.instagram.com/beckflash_fotografie
 • Via de contactgegevens op de website

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw:

Auteurswet 1912

Fotografisch werk:
Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf:

Beckflash Fotografie – Andrea Beckers, de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij:

de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Offerte:

alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

Schriftelijk:

elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

Gebruik:

verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Beckflash Fotografie en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, zullen deze voorwaarden aan de wederpartij ter hand worden gesteld. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Wederpartij kan zich niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met Beckflash Fotografie.
 2. Beckflash Fotografie mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mag fotograaf altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in nadeel van wederpartij, zal Beckflash Fotografie vooraf met de wederpartij bespreken.

Artikel 4. Aanbod

 1. Op de website staat een groot deel van het aanbod, dit wordt echter per opdracht persoonlijk en duidelijk voorafgaande de toestemming/goedkeuring geformuleerd, voorzien van alle benodigde en zo ver als mogelijk gedetailleerde informatie.
 2. Beckflash Fotografie doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest de offerte haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Beckflash Fotografie.
 4. Indien Beckflash Fotografie een offerte opstelt, baseert zij dat op de gegevens die wederpartij heeft verstrekt. Doet wederpartij dat niet en mocht achteraf blijken dat de offerte niet al het noodzakelijke omvat, dan heeft fotograaf het recht om een door wederpartij aangevraagde offerte alsnog te herroepen. Beckflash Fotografie heeft het recht de werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd en/of de producten die zijn geleverd in rekening te brengen.
 5. Worden er (extra) voorwaarden verbonden aan de offerte, zal dit uitdrukkelijk in de offerte worden vermeld.
 6. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Beckflash Fotografie zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 5. Aanvaarding van de opdracht

 1. Beckflash Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.  Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door Beckflash Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Beckflash Fotografie is geretourneerd.
 3. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Beckflash Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 4. De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Beckflash Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt.
 2. De Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de foto-opdracht en/of reportage.
 3. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Beckflash Fotografie zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 4. Beckflash Fotografie levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf ook enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Verder houdt nabewerking onder andere in; veranderen van kleur (zwart-wit, sepia of andere).
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 4. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 5. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van de overeengekomen foto-opdracht brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening (tenzij er sprake is van zeer zwaarwegende omstandigheden als ernstige ziekte, plotselinge ziekenhuisopname of overlijden).
 6. In geval van omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Alle door Beckflash Fotografie genoemde bedragen zijn voor particulieren inclusief btw. en voor bedrijven exclusief btw.
  • Indien van toepassing exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten.
  • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege.
  • Exclusief eventuele kosten die fotograaf (extra) moet maken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

  Fotograaf heeft het recht de prijzen (tussentijds) aan te passen.

 2. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Beckflash Fotografie eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.
 3. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de wederpartij te worden vergoed.

Artikel 9. Factuur en betaling

 1. De facturen ontvangt wederpartij digitaal. In beginsel, tenzij hieraan andere voorwaarden zijn overeengekomen, hanteert fotograaf een betaaltermijn van 14 dagen.
 2. Indien Beckflash Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, dan wijst fotograaf de wederpartij hierop. Dan krijgt wederpartij nog eens een termijn van 14 dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Als wederpartij dan nog steeds niet heeft betaald, is zij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat wederpartij het bedrag alsnog voldoet.
 3. Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Beckflash Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
 4. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

Artikel 10. Levering

 1. Digitale fotobestanden worden, tenzij anders overeengekomen, meestal binnen twee weken digitaal via Wetransfer doorgestuurd of (tegen meerprijs) op USB aan opdrachtgever geleverd. Digitale RAW fotobestanden worden tot maximaal 2 jaar (na de foto-opdracht) bewaard door fotograaf. JPG fotobestanden worden 5 jaar gearchiveerd.
 2. RAW bestanden blijven ten alle tijden in het bezit van fotograaf en worden niet aan opdrachtgever en/of derden verstrekt.
 3. Levering aan particulieren geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 4. Levering van de bestanden geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via internet.
 5. Fotoproducten kunnen opgehaald of desgewenst via de post verstuurd worden (dit laatste is op risico en kosten van de klant)
 6. Gezien de gepersonaliseerde aard van fotoproducten (zoals, doch niet uitsluitend: foto op metaal, foto op glas, fotoafdrukken etc.) kunnen deze niet geretourneerd worden, noch zal er enige teruggave van geld plaatsvinden bij eventuele ontevredenheid of schade.

Artikel 11. Ziekte/overmacht

 1. Beckflash Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Beckflash Fotografie geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
 3. In geval van overmacht kunnen de verplichtingen van Beckflash Fotografie, in overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-fotograaf. Deze wordt aangewezen door Beckflash Fotografie.
 4. Indien Beckflash Fotografie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 12. Cadeaubonnen

 1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

Artikel 13. Klachten

 1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per e-mail aan Beckflash Fotografie te worden medegedeeld. De klacht dient volledig en duidelijk te worden omschreven. Beckflash Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. Er zal samen naar een passende oplossing gezocht worden.

 

Artikel 14. Auteursrecht/intellectueel eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht op alle fotografische werken berust bij Beckflash Fotografie.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen de fotograaf toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen en ook voor gratis weggevers. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot maar niet beperkt tot de website en alle ter beschikking gestelde materialen komt fotograaf toe.
 3. Beckflash Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Met ingang van de wet AVG wordt de wederpartij van de voren in kennis gesteld over het te gebruiken fotomateriaal en voor welke doeleinden. Toestemming dient schriftelijk te gebeuren via e-mail en/of het toestemmingsformulier.
 4. Particuliere opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te gebruiken, verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring/familie/eigen social media, tenzij anders is overeengekomen. Bedrijven mogen deze wel gebruiken voor advertentiemateriaal voor hun eigen bedrijf of instantie in gidsen/magazines enz.
 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 6. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Beckflash Fotografie, waaronder de verplichting tot naamsvermelding in acht te nemen.
 7. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 8. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 9. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden en geldt alleen bij zwaarwegende omstandigheden met bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, betrekking hebbende op de werkomgeving of problemen van opdrachtgever.
 10. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Licentie

 1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Beckflash Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 15.2 genoemde exploitatierecht. Bedrijven mogen in alle gevallen na akkoord van de offerte en geleverde fotografie het beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden, zoals marketing.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Beckflash Fotografie.
 5. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Artikel 16. Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Beckflash Fotografie.
 2. Bij inbreuk komt Beckflash Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Beckflash Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 17. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 1. De naam van Beckflash Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2. De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
 3. Voor iedere inbreuk op de aan Beckflash Fotografie toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 18. Aansprakelijkheid en rechten van derden

 1. De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
 2. Beckflash Fotografie is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Beckflash Fotografie.
 3. De aansprakelijkheid van Beckflash Fotografie is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
 4. Beckflash Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 5. Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Artikel 19. Faillissement/surseance

 1. Zowel  Beckflash Fotografie als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
 2. In geval van faillissement van de wederpartij heeft Beckflash Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

Artikel 20. Rechts- en forumkeuze

 1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 3. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Beckflash Fotografie en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 21. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Beckflash Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
Deze algemene voorwaarden zij het laatst gewijzigd op: 03/06/2022