Privacybeleid

Privacybeleid

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Beckflash Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Je geeft door het sturen van een mail of het bellen naar mijn telefoonnummer toestemming om je gegevens te gebruiken voor de aanvraag van een opdracht of het leggen van contact. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Beckflash Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. In deze privacyverklaring zal ik je uitleggen welke persoonsgegevens ik verzamel, wat ik daarmee doe en wat jouw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn. Beckflash Fotografie zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Mijn gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Beckflash Fotografie – Andrea Beckers
Oranje Nassaustraat 36
6411 LH Heerlen
https://beckflash.nl
info@beckflash.nl
+31 (0)6 12 53 69 35
KvK-nummer: 14117013
Btw-nummer: NL001833003B30

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Beckflash Fotografie – Andrea Beckers verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres en locatiegegevens aan bezoek van mijn website
 • Domeinnaam
 • Factuurnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verwerkingsgrond

Beckflash Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Beckflash Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
 3. Beckflash Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen.
 4. een gerechtvaardigd belang van Beckflash Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Beckflash Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met betrokkene, inclusief verstrekken van een offerte en kennismakingsgesprek
 • Het uitvoeren van fotografie op maat
 • Facturering en het afhandelen van jouw betaling
 • Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven, mits je hiervoor bent aangemeld
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • Het analyseren van het gebruik van mijn website
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Beckflash Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Beckflash Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteer ik per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Beckflash Fotografie houdt zich aan de wettelijke    bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: 5 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: onbeperkt of tot opzeggen
 • Telefonisch contact: 5 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via e-mail info@beckflash.nl. Beckflash Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Beckflash Fotografie gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiligde verbinding

De verbinding met mijn website is versleuteld middels SSL (secure socket layer), herkenbaar aan het slotje voor het internetadres. Op deze manier kunnen onbevoegde derden de informatie die je met mij deelt via mijn website niet inzien. Beckflash Fotografie houdt de website en systemen up-to-date en controleert ze regelmatig op onregelmatigheden.

Beveiliging van de door Beckflash Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Beckflash Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Beckflash Fotografie.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Beckflash Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Beckflash Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Beckflash Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op mijn website worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je voor- en achternaam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Als ik je persoonsgegevens openbaar maak op mijn website zal ik dit altijd met jouw toestemming doen. Jij hebt bovendien altijd het recht deze informatie te laten verwijderen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Beckflash Fotografie via info@beckflash.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Beckflash Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.
Laatste update van deze pagina was op: 03/06/2022